Det ska vara lätt att göra rätt. Återvinningsstationerna spelar idag huvudrollen i insamlingssystemet för förpackningar och tidningar och de kommer även framöver utgöra en viktigt grund för gemene mans möjligheter att lämna dessa till återvinning. Men tiderna förändras, kraven skärps om en ökad tillgänglighet och bekvämlighet. Med fastighetsnära insamling av förpackningar och tidningar ökar vi materialåtervinningen.

Vad är FNI

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns.

FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Vad vinner jag på FNI?

Fastighetsnära insamling förenklar för medborgaren. Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen idag slänger återvinnas. Tillgänglighet och bekvämlighet är en viktig del i återvinningen. Undersökningar visar att man blir bättre på att källsortera ju närmare man har till återvinningen och att de flesta kommuninvånarna vill bidra till ökad miljönytta.

Hur fungerar det?

Kommunen kan välja att själva hämta avfallet hos villaägaren eller att anlita en entreprenör för upphämt­ningen.

Förpackningar och tidningar som samlas in via FNI skickas till återvinning där FTI garanterar, via våra kontrakterade anläggningar, att materialet återvinns på ett miljöriktigt sätt.

Enkelt att komma igång

När FNI har införts är det enkelt att komma igång, det enda du behöver göra är att fortsätta sortera förbrukade förpackningar för sig och hushållssopor för sig. Sedan lämnar du förpackningarna i ett kärl utanför din bostad/i din bostads återvinningsrum, kanske i samband med att du går ut med dina hushållssopor. FNI kräver inget mer av dig än att du lämnar rätt material i rätt kärl.

Fyrfackskärl för sortering av avfall

FNI i olika former

Det finns flera olika lösningar för FNI beroende på vad som passar kommunen bäst. Två exempel på fastighetsnära insamling:

Fyrfackskärl

Fyrfackskärl är en typ av lösning där två kärl med fyra fack placeras på tomten. Konsumenten försorterar själv sitt material och fördelar i kärlen. En bil hämtar och tömmer fyrfackskärlet samtidigt som mat-och restavfall. Bilen är anpassad för det sorterade materialet.

Färgsortering

Färgsortering är en lösning där hushållen sorterar sitt avfall i olikfärgade påsar. Varje färg motsvarar en avfallstyp, exempelvis gul för pappersförpackning, orange för plast osv. Alla påsar läggs i samma kärl och hämtas sedan upp och transporteras till en avfallsanläggning där de sorteras enligt färg.

Vanliga frågor om FNI för dig som bor i villa

Vad är FNI?

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Vad menas med fyrfackskärl?

Det är ett kärl som är indelat i fyra fack. Kärlet har en mellanvägg och en insats med två fack. De olika facken finns till för att man ska kunna slänga olika avfallstyper. Att ha villa-FNI i fyrfack betyder att man har två kärl med totalt åtta fack, för förpackningsfraktionerna och mat- och restavfallet.

Vad är menas med optibag/färgsortering?

Optibag är ett källsorteringssystem där man sorterar sitt avfall efter sitt eget behov i olika färgade påsar. Man sorterar upp materialet i olika påsar med olika färg, de läggs alla i samma kärl och sorteras sedan efter färg på påsen.

Hur kan jag som boende få FNI då?

Ett införande av villa-FNI är ett kommunalt beslut. Läs mer om hur du kan kontakta din kommun för att få mer information kring detta i just din kommun http://fni.nu/jag-bor-i-villa/

Varför bör min kommun införa FNI?

Fler hushåll behöver sortera för att vi ska nå de nya målen 2020. Det kan vi göra genom att ge bättre tillgänglighet via FNI som ökar servicegraden och gör det enklare för kommunens invånare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser som görs i kommunerna visar att cirka 30% av hushållssoporna/restavfallet består av förpackningar. Genom att införa FNI blir det enklare att sortera eftersom man sorterar förpackningar och annat hushållsavfall direkt i anslutning till hemmet.

Om min kommun inför FNI, då behövs väl inte återvinningsstationerna?

Återvinningsstationerna kommer fortfarande behövas exempelvis när man varit och handlat möbler och då ska återvinna stora kartonger, som inte går ned i ditt kärl hemma. Det är två system som kompletterar varandra och bidrar till att vi kan nå högre återvinningsnivåer.

Om min kommun inför FNI, hur vet jag då att det min kommun faktiskt gör skillnad i det stora hela?

Vi vet att man gör skillnad med FNI, återvinningen ökar i kommunen när du för återvinningen närmare invånarna. En undersökning FTI har gjort med SIFO visar att 69% av de boende källsorterar fler av någon eller några förpackningstyper sedan de fått FNI

Vad händer med all insamling, vad blir det t.ex. av pappersförpackningarna som jag lämnar till återvinning?

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning.

Är det ni på FTI som tömmer fyrfackskärlen och hämtar optibags?

Nej det sköts av den avfallsentreprenör som kommun upphandlat tjänsten med, eller också sköter kommunen själva insamlingen.

Vad händer med materialet jag samlat in när det lämnar mitt kärl?

Den avfallsentreprenör som har avtal med kommunen tömmer och hämtar ditt avfall. FTI ansvarar för att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet återvinns på samma sätt som det som lämnas på våra återvinningsstationer.

Hur ofta töms kärlen?

Det är något som sker enligt överenskommelse med den entreprenör som anlitats.

Vem är det som står för kostnaden för FNI?

Entreprenören får en transparent ersättning, som är lika för alla, av oss för att de hämtar materialet vid din fastighet och FTI garanterar materialåtervinningen. Läs mer om ersättningen här.

Vad är det mer, utöver hämtningen av avfallet, som kostar?

Utöver hämtningen är det bl.a. iordningställande av insamlingsplats, införskaffandet av behållare, städning, underhåll och löpande information till boende som utgör kostnader.

Vanliga frågor om FNI för dig som bor i lägenhet

Vad är FNI?

Fastighetsnära insamling eller FNI innebär att du lämnar förpackningar för återvinning i direkt anslutning till ditt boende. Förpackningarna hämtas sedan av en avfallsentreprenör. FTI ser till att materialet återvinns. FNI är ett komplement till återvinningsstationerna och gör det enklare för dig att sortera eftersom du gör det i anslutning till ditt hem.

Hur kan vi i vår bostadsrättsförening få FNI då?

Det är upp till fastighetsägaren/bostadsrättsföreningen huruvida FNI ska införas i ett flerbostadshus genom att skriva avtal med en avfallsentreprenör. Ni kommer i kontakt med de vi har avtal med genom att fylla i en intresseanmälan på http://www.ftiab.se/834.html

Vilka avfallsentreprenörer har avtal med er?

De avfallsentreprenörer som har avtal med oss på FT, och som därmed säkerställer att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet körs till en anläggning för att återvinnas på miljöriktigt sätt finns http://fni.nu/anslutna-entreprenorer/

Varför bör min bostadsrättsförening införa FNI?

Fler hushåll behöver sortera för att vi ska nå de nya målen 2020. Det kan vi göra genom att ge bättre tillgänglighet via FNI som ökar servicegraden och gör det enklare för kommunens invånare att lämna sina förpackningar till återvinning. Plockanalyser som görs i kommunerna visar att cirka 30% av hushållssoporna/restavfallet består av förpackningar. Genom att införa FNI blir det enklare att sortera eftersom man sorterar förpackningar och annat hushållsavfall direkt i anslutning till hemmet.

Hur kommer jag som fastighetsägare igång med fastighetsnära insamling?

Några tips som kan vara bra att ha i åtanke när du som fastighetsägare vill utöka servicen till de boende genom att införa FNI:

 • Det ska vara lätt för de boende att lämna sitt avfall, därför bör avfallsutrymmet ligga så nära bostäderna som möjligt.
 • Alla avfallsslag bör kunna lämnas på samma ställe fast i olika behållare. Utrymmet bör placeras strategiskt där boende passerar naturligt.
 • Storleken på avfallsutrymmet bestäms av hur många kärl ni behöver. Det är bra om det finns flexibilitet så att ni kan ändra antalet kärl under resans gång om annat behov uppstår.
 • För att ge entreprenörens personal en bra arbetsmiljö försök se till att gångvägarna där sopkärlen ska rullas är utan trappsteg och på hårdgjord yta. Det är bra om avstånden så korta som möjligt och är transportvägarna tillräckligt breda och anpassade för sopbilen att komma fram.
 • Tänk på att avfallsutrymmet bör utformas så att det är enkelt att hålla rent, att det finns god ventilation och bra belysning

Hur beräknar jag hur många kärl som krävs för fastighetsnära insamling i flerbostadshus?

Det kan vara svårt att beräkna exakt hur många kärl som behövs, en indikation är att avfallsmängder per vecka och lägenhet brukar vara:

 • Restavfall (om matavfall sorteras ut) 50 liter
 • Matavfall 20 liter
 • Restavfall (om matavfall inte sorteras ut) 70 liter
 • Tidningar (returpapper mm) 15 liter
 • Pappersförpackningar, inkl. well 35 liter
 • Plastförpackningar 12 liter
 • Metallförpackningar 2 liter
 • Färgade glasförpackningar 2 liter
 • Ofärgade glasförpackningar 2 liter

Om vi inför FNI, hur vet jag då att det gör skillnad i det stora hela?

Vi vet att man gör skillnad med FNI, återvinningen ökar i kommunen när du för återvinningen närmare invånarna. En undersökning FTI har gjort med SIFO visar att 69% av de boende källsorterar fler av någon eller några förpackningstyper sedan de fått FNI.

Vad händer med all insamling, vad blir det t.ex. av pappersförpackningarna som jag lämnar till återvinning?

Pappersfibern kan återvinnas upp till sju gånger innan den är utsliten och var tredje pappersförpackning som finns i din livsmedelsbutik är tillverkad av återvunna pappersförpackningar. Efter det tas pappersavfallet tillvara som energi genom förbränning.

Vad händer med materialet jag samlat in när det lämnar mitt kärl?

Den avfallsentreprenör som har avtal med kommunen tömmer och hämtar ditt avfall. FTI ansvarar för att det insamlade förpacknings- och tidningsavfallet återvinns på samma sätt som det som lämnas på våra återvinningsstationer.

Hur ofta töms kärlen?

Det är något som sker enligt överenskommelse med den entreprenör som anlitats.

Är det ni på FTI som tömmer kärlen?

Nej det sköts av den avfallsentreprenör som ni som fastighetsägare eller bostadsrättsförening skrivit avtal med

Vem är det som står för kostnaden för FNI?

Entreprenören får en transparent ersättning, som är lika för alla, av oss för att de hämtar materialet vid din fastighet och FTI garanterar materialåtervinningen. Läs mer om ersättningen här.

Vad är det mer, utöver hämtningen av avfallet, som kostar?

Utöver hämtningen är det bl.a. iordningställande av insamlingsplats, införskaffandet av behållare, städning, underhåll och löpande information till boende som utgör kostnader.

FNI – en del av förpacknings-

och tidningsinsamlingen

Förpacknings- och Tidningsinsamlingen är ett företag inom återvinningsbranschen som har till uppgift att se till att förpackningar och tidningar återvinns. Vår vision är att det ska vara lätt att göra rätt, både för konsument och producent. Vi ägs av de fem materialbolagen MetallKretsen, Plastkretsen, Returkartong, Svensk Glasåtervinning och Pressretur.

Verksamheten är baserad på den principiella metod som riksdagen antog redan 1993 där miljöansvaret läggs på den som producerar en vara, det vill säga producenterna är skyldiga att ta hand om produkten även efter konsumentens slutanvändning. Detta är det så kallade producentansvaret. FTI:s verksamhet drivs helt utan vinstintresse.

FTI AB logotyp