Papper kan återvinnas upp till sju gånger utan att kvaliteten försämras. Glasflaskor, konservburkar och kaviartuber kan faktiskt återvinnas hur många gånger som helst. Tänk så fantastiskt att gamla förpackningar och tidningar kan användas igen och igen och igen och igen. Och igen! Inget är för litet för att återvinnas, minsta kapsyl gör nytta.

Målen 2020

Upp till 90 % av alla förpackningar, beroende på material, ska gå till återvinning år 2020

De nationella återvinningsmålen innebär att upp till 90% av förpackningarna ska återvinnas år 2020. För att nå dit måste vi öka takten för att få medborgarna att återvinna ännu mer än idag. Fastighetsnära insamling är ett viktigt bidrag i detta arbete.

Återvinning och miljö

En återvunnen plastförpackning per hushåll och månad = 3 600 ton mindre CO2-utsläpp

Sverige är bra på källsortering, men fortfarande kan en större del av det som hushållen slänger idag återvinnas. Studier visar att FNI ökar miljönyttan, även vid låganslutning. Om alla svenska hushåll skulle återvinna ytterligare en plastförpackning i månaden skulle CO2-utsläppen minska med 3600 ton. Det motsvarar 7200 flygresor mellan Stockholm-Genève.

Mer om återvinning
Vad kan du göra?

Att återvinna sparar energi

Återvinning av stål sparar 75% energi jämfört med att göra nytt stål från malm, för aluminium sparar man 95%. Återvinning av glas sparar 20% energi jämfört med glas tillverkad från ny råvara. Det går endast åt en tredjedel av elenergin vid massa- och papperstillverkning baserad på returpapper jämfört med den tillverkning som sker med endast nya fibrer.

PLASTFÖRPACKNINGAR blir till exempel krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor.

PAPPERSFÖRPACKNINGAR blir nya pappersförpackningar.

METALLFÖRPACKNINGAR, som konservburkar och kaviartuber, blir till järnvägsräls, motordelar och armeringsjärn, som bland annat används till broar.

GLASFÖRPACKNINGAR blir till nya glasflaskor och burkar, men även glasull, som används för att isolera hus. Det är viktigt att inte lämna andra produkter av glas än just förpackningar i glasåtervinningen.

TIDNINGAR blir till nya tidningar, men även toalett- och hushållspapper.

Vår roll

FNI bidrar till att Sverige kan nå EUs återvinningsmål

Ett samarbete mellan kommunerna och producenter gagnar båda partnerna och underlättar för Sverige att nå återvinningsmålen 2020.

Produkter som samlas in via FNI skickas till återvinning. Återvinning är det tredje steget i EU:s avfallshierarki: i förstahand ska avfall minimeras, i andrahand förberedas för återanvändning, i tredje hand återvinnas, i fjärdehand energiåtervinnas och i sistahand deponeras. Återvinning är det mest energieffektiva sättet att hantera insamlatavfall.

Låt gammalt bli nytt
FTI AB logotyp